Fakturace fyzických osob v rámci EU

V roce 2013 vešla v platnost novela daňového zákona upravující způsoby uplatňování daně z přidané hodnoty při realizaci zakázek českými subjekty ve státech Evropské unie. Neplátci daně z přidané hodnoty se tak již nemusí registrovat k jejímu placení, ale mohou využít zvláštního režimu platby. Touto novelou byl zaveden statut tzv. identifikované osoby, kterou se fyzická nebo právnická osoba registruje k tzv. přenesené dani.

účtenka za služby

Při řešení fakturace do členského státu EU je nutné rozlišovat několik typů subjektů v závislosti na tom, zda v České republice splňují podmínky pro odvod daně z přidané hodnoty (DPH). Pokud je fyzická, resp. právnická osoba plátcem DPH, vztahují se na ni jiné fakturační podmínky než na neplátce. Pro plátce DPH byla identifikována osvobozená plnění, která jsou vyjmuta z požadavku platby DPH v zahraničí, na ostatní se vztahuje přenesená daňová povinnost.

Neplátce DPH se stává identifikovanou osobou v případě, že přijme nebo vystaví přeshraniční fakturu. Obecně dochází k jejímu vzniku při:

          nákupu zboží z jiného členského státu EU pro podnikatelské účely,

          přijetí služby vykonané na území České republiky od subjektu s daňovou povinností v jiném členském státě EU,

          poskytnutí služby subjektu, který je plátcem daně v jiném členském státě EU,

          prodeji zboží takovému subjektu,

          ukončení podnikání a přechodu ze statutu plátce do statutu neplátce daně – takový subjekt se stává identifikovanou osobou po dobu jednoho roku.
Výpočty v účetnictví

Za uvedených podmínek je podnikající neplátce DPH identifikovanou osobou okamžitě a vzniká mu povinnost registrace k přeshraniční dani. Registraci je nutné provést do 15 dnů od daného data vzniku, přičemž je možné je realizovat buď osobně prostřednictvím formuláře na příslušném finančním úřadě, nebo elektronicky. Zároveň je také potřeba vystavenou nebo přijatou fakturu zdokumentovat v souhrnném hlášení, které se podává elektronicky za každý měsíc, v němž povinnost podání vznikne, a to do 25 dnů od skončení tohoto měsíce.

Samotná faktura musí mít náležitosti specifické pro uplatnění přenesené daně, tzn. všechny položky musí mít DPH nastaveno na 0 % a současně musí obsahovat následující oznámení: Faktura je v režimu přenesené daňové povinnosti. Daň odvede zákazník.